JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE SVETA MARIJA ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022.

Na temelju Zaključka načelnice Općine Sveta Marija  KLASA: 351-01/17-01/04,
URBROJ: 2109/24-17-2  od 03.10.2017. godine otvara se javna rasprava o
Nacrtu prijedloga plana gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za
razdoblje 2017. –2022. godina.
Poziv na javnu raspravu: Poziv javnosti na dostavu mišljenja

Nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za razdoblje 2017. – 2022.