Javni poziv vlasnicima građevina na kojima se nalazi azbest

POZIV VLASNICIMA, KORISNICIMA GRADEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

Pozivaju se vlasnici, odnosno korisnici objekata u kojima se nalazi azbest da dostave podatke o vrsti i kolidini azbestnog materijala. Podaci se prikupljaju u svrhu planiranja gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16).

Podaci se dostavljaju popunjavanjem obrasca u prostorijama Op6ine.

obrazac: Obrazac za prijavu objekata u kojima se nalazi azbest

Komunalni redar: Marinko LukSa