Dokumenti

Odluke

Statutut Općine Poslovnik OV Pravilnici Odluke Izvješća Obrasci Nacrti zakona Zakoni


2020.

ikona
22.4.2020.  Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova CZ   
dividerikona
22.4.2020.  4. -Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a -Sve...   
dividerikona
22.4.2020.  2.-Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpado...   
dividerikona
22.4.2020.  3. -Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnice o prove...   
dividerikona
22.4.2020.  5. -Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a-D. M...   
dividerikona
22.4.2020.  6. -Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020.   
dividerikona
22.4.2020.  7. -Plan davanja koncesija u 2020 godini   
dividerikona
22.4.2020.  8. -Trogodišnji plan davanja koncesija za razdoblje 2020-2022   
dividerikona
22.4.2020.  Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija ...   
dividerikona
22.4.2020.  OTP_Obrazac IRDJU_Sveta Marija 2019   
dividerikona
22.4.2020.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća revizije o obavljenoj finan...   
dividerikona
22.4.2020.  3. -Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2...   
dividerikona
9.3.2020.  Izvještaj o izvršenju Proračuna Dj. vrtića Kockavica Sveta M...   
dividerikona
9.3.2020.  Plan upravljanja imovinom Općine Sveta Marija za 2020. godinu-konačni ...   
dividerikona
9.3.2020.  Zaključak o usvajanju. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vr...   
dividerikona
9.3.2020.  STATUT Općine Sveta Marija 2020   
dividerikona
9.3.2020.  Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2020. godinu   
dividerikona
9.3.2020.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveta Marija 2020   
dividerikona
9.3.2020.  Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020   
dividerikona
9.3.2020.  Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u ...   
dividerikona
9.3.2020.  Odluka o donošenju II. IID PPU Općine Sveta Marija   
dividerikona
9.3.2020.  Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019   
dividerikona
9.3.2020.  Odluka o izmjenama Odluke o postupku provedbe izbora za vijeća mjesnih odb...   
dividerikona
7.1.2020.  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasn...   
dividerikona
7.1.2020.  Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina-2019   
dividerikona
7.1.2020.  Odluka o načinu sakupljanja otpada-dopunjeno prema dopuni Uredbe ver 2.00   
dividerikona
7.1.2020.  Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova   
dividerikona
7.1.2020.  Odluka o prijenosu vlasništva - NK Drava   
divider

2019.

ikona
18.12.2019.  Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Odluka o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina   
dividerikona
18.12.2019.  2. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Program održavanja komunalne infrastrukture 2020. godine   
dividerikona
18.12.2019.  Program javnih potreba u kulturi za 2020 godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Odluka o raspoređivanju sredstava tokom 2020. g. za financ.polit.stranaka z...   
dividerikona
18.12.2019.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2020. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Proračun za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu   
dividerikona
18.12.2019.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
18.12.2019.  Socijalni program Općine Sveta Marija za 2020. godinu   
dividerikona
20.9.2019.  Odluka o prodaji imovine - Prekmostje   
dividerikona
20.9.2019.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i ostalim materijalnim pravima r...   
dividerikona
20.9.2019.  Odluka o komunalnom redu na području Općine Sveta Marija   
dividerikona
20.9.2019.  Odluka o agrotehničkim mjerama Općine Sveta Marija   
dividerikona
20.9.2019.  Izvješće o stanju zaštite od požara u 2018 godini   
dividerikona
20.9.2019.  Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019. godinu   
dividerikona
20.9.2019.  Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka ...   
dividerikona
20.9.2019.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu...   
dividerikona
20.9.2019.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
20.9.2019.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od po...   
dividerikona
1.8.2019.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.-7. 2019   
dividerikona
1.8.2019.  Opći uvjeti-dimnjačarske usluge 363 03   
dividerikona
1.8.2019.  Odluka o pristupanju Hrvatskoj zajednici općina   
dividerikona
1.8.2019.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi_II IDPPUO Sveta Marija   
dividerikona
1.8.2019.  Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2019   
dividerikona
1.8.2019.  Odluka o davanju preth. suglasnosti na opće uvjete -dimnjačarske uslug...   
dividerikona
1.8.2019.  Izvješće načelnice 1-7. 2019.   
dividerikona
3.6.2019.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu   
dividerikona
3.6.2019.  Zaključak o usvajanju Izvjesca o utrosku sreds. ostv. od zakupa poljo. zeml...   
dividerikona
3.6.2019.  Program korištenja sredstava od raspolaganja poljo. zemljištem u vlasn...   
dividerikona
3.6.2019.  Plan mreže dječjih vrtića u Općini Sveta Marija   
dividerikona
3.6.2019.  Odluka o odabiru najpov. ponud. za kpnju nekret u vl Općine Sveta Marija   
dividerikona
8.4.2019.  Izvršenje plana razvojnih programa za 2018. godinu   
dividerikona
8.4.2019.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
8.4.2019.  Izvješće načelnice o izv. Prog.održav.kom.infrastruk. za 201...   
dividerikona
8.4.2019.  Izvješće načelnice o izvr. Programa gradnje kom. infra. za 2018.   
dividerikona
8.4.2019.  Izvješće načelnice o provedbi Plana gospodarenja otpadom- Sveta M...   
dividerikona
8.4.2019.  Izvještaj o izvršenju fin. plana Dječjeg vrtića za 2018. god...   
dividerikona
8.4.2019.  Izvještaj PRE-KOM-a o gospodarenju otpadom na području Općine Sve...   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o izradi_II IDPPUO Sveta Marija   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi Plana gos...   
dividerikona
8.4.2019.  Zaključak o usvajanju. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vr...   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrast...   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prodaji imovine -ul. Maršala Tita 6 i 8, D.M.   
dividerikona
8.4.2019.  OTP_Obrazac IRDJU_Sveta Marija 2018   
dividerikona
8.4.2019.  Plan davanja koncesija u 2019 godini   
dividerikona
8.4.2019.  Trogodišnji plan davanja koncesija 2019-2021   
dividerikona
8.4.2019.  Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a -Sveta M...   
dividerikona
8.4.2019.  Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-D. Mihal...   
dividerikona
8.4.2019.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje kom.infrastrukture ...   
dividerikona
8.4.2019.  Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu-BILJEŠKE   
dividerikona
12.2.2019.  Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.   
dividerikona
12.2.2019.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.   
dividerikona
12.2.2019.  Izvješće načelnice 7-12. 2018.   
dividerikona
12.2.2019.  Odluka o komunalnoj naknadi   
dividerikona
12.2.2019.  Odluka o komunalnom doprinosu   
dividerikona
12.2.2019.  Odluka o mjerama potpore za rekonstrukciju novogradnju nekretnina   
dividerikona
12.2.2019.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.7.-31.12.2018. g   
dividerikona
15.1.2019.  Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti   
dividerikona
15.1.2019.  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti   
divider

2018.

ikona
13.12.2018.  2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Socijalni program Općine SV M za 2019   
dividerikona
13.12.2018.  2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  6.-Prilog-III-Opis-projekta_   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o davanju preth. suglasnosti na opće uvjete -dimnjačarske uslug...   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke usluge ukopa...   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2019.   
dividerikona
13.12.2018.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sveta Mar...   
dividerikona
13.12.2018.  opći uvjeti dimnjačar II   
dividerikona
13.12.2018.  opći uvjeti ukopa II   
dividerikona
13.12.2018.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
13.12.2018.  Predložak-za-izračun-neto-prihoda-2   
dividerikona
13.12.2018.  Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Program javnih potreba u kulturi za 2019 godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Program održavanja komunalne infrastrukture 2018. godine   
dividerikona
13.12.2018.  Proračun za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kockavica   
dividerikona
13.12.2018.  Proračun za 2019. godinu   
dividerikona
13.12.2018.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na Statut dj. vrtića   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o visini vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Sveta Marija   
dividerikona
9.11.2018.  Pravilnik o stipendiranju redovitih studenata   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o plaćama i ostalim materijalnim pravima radnika u DVK   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnina u korist Hrvatskih voda   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka_o_odredivanju_pravnih_osoba_od_interesa_za sustav CZ OSM   
dividerikona
9.11.2018.  Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu sa PBZ za 2016   
dividerikona
13.9.2018.  Izmjene i dopune Odluke o pokretnoj prodaji   
dividerikona
13.9.2018.  Izmjene i dopune Poslovnika OV Općine Sveta Marija   
dividerikona
13.9.2018.  Izmjene i dopune Statuta Općine Sveta Marija   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na Statut dj. vrtića   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o prodaji imovine - Etno kućać (65%cijene)   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite   
dividerikona
13.9.2018.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu...   
dividerikona
13.9.2018.  Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i n...   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o suglasnosti ulaganja na području OSM   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o davanju prethodnoj suglasnosti na ekonomsku cijenu jaslica   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine   
dividerikona
23.7.2018.  Zaključak o usvajanju. izvj o izvršenju proračuna Dječjeg vr...   
dividerikona
23.7.2018.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
23.7.2018.  Odluka o dodjeli javnih priznanja OSM u 2018.g   
dividerikona
23.7.2018.  Prilog 12 - Opis projekta-2018   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o donošenju programa raspolaganja polj. zemlj. u vlasništvu RH ...   
dividerikona
28.5.2018.  Godišnji plan razvoja sustava CIVILNE ZAŠTITE za 2018.   
dividerikona
28.5.2018.  Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu-BILJEŠKE   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o javnim priznanjima Općine Sveta Marija   
dividerikona
28.5.2018.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.7.-31.12.2017   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o prodaji imovine - pokojne Jelene Bartolić   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o prodaji imovine - Prekmostje   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2017. godine   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca   
dividerikona
28.5.2018.  Odluka o odabiru najpov. ponud. po natječaju za prodaju nekretnina   
dividerikona
28.5.2018.  Gopdišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu   
dividerikona
27.3.2018.  Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija ...   
dividerikona
27.3.2018.  Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija ...   
dividerikona
27.3.2018.  Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017.   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Sveta...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prodaji imovine - pokojne Jelene Bartolić   
dividerikona
27.3.2018.  STATUT Općine Sveta Marija 2018   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prodaji imovine - pokojne Ane Pongrac   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o donošenju procjene-rizika od velikih nesreća   
dividerikona
27.3.2018.  Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a -Sveta M...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prodaji imovine - pokojne Ivanke Božek   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o koeficijentimaza obračun plaće službenika i namješt...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnice o provedbi Plana go...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje objekata kom.infras...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrast...   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o prihvaćanju Izvještaja PRE- KOM-a o gospodarenju otpadom   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka- o visini naknade članovima OV , VMO i članovima radnih tijela   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o visini osnovice i koeficijenta-plaća načelnika i zamjenika ka...   
dividerikona
27.3.2018.  Trogodišnji plan davanja koncesija 2018.-2020   
dividerikona
27.3.2018.  Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-D. Mihal...   
dividerikona
27.3.2018.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveta Marija 2018   
dividerikona
27.3.2018.  Plan davanja koncesija u 2018 godini   
divider

2017.

ikona
22.12.2017.  Odluka o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2018   
dividerikona
22.12.2017.  Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Sveta Marija   
dividerikona
22.12.2017.  Odluka o imenovanju Povj.-potpore za sanaciju rekontr nekretnina 2017   
dividerikona
22.12.2017.  Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke oraspoređivanju sredstava za finan.pol...   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada   
dividerikona
29.11.2017.  1. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja 2017 g   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o povjeravanju poslova održavanja groblja OSM   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o raspoređivanju sredstava za finan.polit.stranaka 2018   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za razdob...   
dividerikona
29.11.2017.  PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine Sveta Marija 2017-2022   
dividerikona
29.11.2017.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu...   
dividerikona
29.11.2017.  Program javnih potreba u kulturi za 2018 godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Socijalni program Općine SV M za 2018   
dividerikona
29.11.2017.  Program korištenja sredstava od legalizacije za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Program održavanja komunalne infrastrukture 2018. godine   
dividerikona
29.11.2017.  Proračun Općine Sveta Marija za 2018. godinu   
dividerikona
29.11.2017.  Odluka o komunalnom redu Općine Sveta Marija   
dividerikona
29.11.2017.  Plan razvojnih programa   
dividerikona
19.10.2017.  Odluka-o-mjerama-potpore-za-sanaciju-rekonstrukciju-novogradnju-nekretnina-2017....   
dividerikona
19.10.2017.  Zaključak o usvajanju izvješća načelnice 1.1.-1.10.2017   
dividerikona
19.10.2017.  Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam Općine ...   
dividerikona
19.10.2017.  Zaključak o prihv. polugod. izvj o izvršenju proračuna Dječj...   
dividerikona
19.10.2017.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke oraspoređivanju sredstava za finan.polit.s...   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru predsjednika OV   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Mandatne komisije   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru potpredsjednika OV   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o dodjeli plaketa i priznanja OSM u 2017. g   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o imenovanju članova UV Dječjeg vrtića Kockavica   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za dodjelu stipendija   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Komisije za popis birača   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za popis imovine, obveza i kapitala   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za praćenje događanja   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu ugroženosti   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Socijalnog vijeća   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Uprave groblja   
dividerikona
25.7.2017.  Odluka o izboru Odbora financije, proračun i unutrarnji nadzor   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_prihvaćanju_Izvješća-Program_održavanja_kom.infrast...   
dividerikona
30.3.2017.  Izvješće_o_izv._Prog.održav.kom_.infrastruk._za_2016.   
dividerikona
30.3.2017.  Izvješće_o_izvr._Programa_gradnje_kom._infra._za_2016.   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_prihvaćanju_Izvješća-Program_gradnje_objekata_kom.infras...   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_članove__VMO_D._Mihaljevec   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_raspodjeli_viška_prihoda_iz_2016._godine   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_oprovedbi_izbora_za_vijeća_mjesnih_odbora_OSM   
dividerikona
30.3.2017.  Provedbeni_plan_unapređenja_zaštite_od_požara_za_2017._godinu   
dividerikona
30.3.2017.  Zaključak_o_prihvaćanju_financijskih_izvješća_DVD-a_-Sveta_M...   
dividerikona
30.3.2017.  Zaključak_o_prihvaćanju_financijskih_izvješća_DVD-a-D._Mihal...   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_članove__VMO_Sveta_Marija   
dividerikona
30.3.2017.  Odluka_o_općinskim_porezima_Općine_Sveta_Marija   
dividerikona
27.2.2017.  Pismo_namjere_-_aglomeracija_Donja_Dubrava   
dividerikona
27.2.2017.  Godišnji-plan-razvoja-sustava-CIVILNE-ZAŠTITE-za-2017.   
dividerikona
27.2.2017.  Izvještaj_o_gospodarenju_otpadom_na_području_Općine_Sveta_Marija_...   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_imenovanju_Povjerenstva-poticanje_uređenja_nekretnina   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_potpisivanju_pisma_namjere_o_suradnji-aglomeracija_DD   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_potpisivanju_ugovora_o_parterstvu_na_projektu_-aglomeracija_DD   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_potpisivanju_ugovora_o_sufinanciranju_projekta-aglomeracija_DD   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_prihvaćanju__i_Izvješće_o_provedbi_Plana_gospodarenja_ot...   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_prihvaćanju_Zaključka_o_procijeni_vrij._nekretnina   
dividerikona
27.2.2017.  Plan_davanja_koncesija_u_2017._godini   
dividerikona
27.2.2017.  Analiza-stanja-sustava-civilne-zaštite-za-2016.   
dividerikona
27.2.2017.  Odluka_o_prihvaćanju_Izvještaja_o__gospodarenju_otpadom-čl_32   
divider

2016.

ikona
21.12.2016.  Program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2017-godinu   
dividerikona
21.12.2016.  Program-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2017.-godinu...   
dividerikona
21.12.2016.  Odluka-o-raspoređivanju-sredstava-za-finan.polit_.stranaka-2017.   
dividerikona
21.12.2016.  Odluka-o-izvršavanju-proračuna-za-2017.-godinu   
dividerikona
21.12.2016.  Socijalni-program-Općine-SV-M-za-2017.   
dividerikona
21.12.2016.  Program-održavanja-komunalne-infrastrukture-2017.-godine   
dividerikona
21.12.2016.  Program-korištenja-sredstava-od-legalizacije-za-2017.-godinu   
dividerikona
21.12.2016.  Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2017.-godinu   
dividerikona
14.12.2016.  Odluka-o-mjerama-poticanja-za-uređenje-nekretnina   
dividerikona
3.11.2016.  Odluka-o-donošenju-strateškog-razvojnog-programa   
dividerikona
3.11.2016.  Zaključak-o-davanju-suglasnoti-na-prijedlog-odluke-o-prodaji-kuhinjske-nap...   
dividerikona
3.11.2016.  Odluka-o-suglasnosti-za-provedbu-ulaganja-na-području-OSM   
dividerikona
14.9.2016.  Odluka-o-privremenom-korištenju-prostora-u-vlasništvu-OSM   
dividerikona
14.9.2016.  Odluka-o-davanju-prostora-u-vlasništvu-OSM-na-korištenje-udrugama   
dividerikona
14.9.2016.  Savjet-mladih-odluka-o-objavi-javnog-poziva-za-isticanje-kandidature   
dividerikona
18.7.2016.  Odluka-o-imenovanju-Komisije-za-procjenu-vrijednosti-nekretnina   
dividerikona
18.7.2016.  Odluka-o-dodjeli-plaketa-i-priznanja-2016.-g   
dividerikona
18.7.2016.  Odluka-o-osnivanju-Savjetu-mladih-Općine-Sveta-Marija1   
dividerikona
18.7.2016.  Odluka-o-osnivanju-Savjeta-za-zaštitu-potrošača-javnih-usluga-Op&...   
dividerikona
30.6.2016.  Provedbeni-plan-unapređenja-zaštite-od-požara   
dividerikona
30.6.2016.  Odluka-o-određivanju-pravnih-osoba-od-interesa-za-sustav-civilne-zastite   
dividerikona
19.5.2016.  Odluka-o-imenovanju-člana-Upravnog-vijeća-Dječjeg-vrtića-_Ko...   
dividerikona
19.5.2016.  Odluka-o-uvjetima-i-kriterijima-korištenja-prostora-u-vlasništvu-Op...   
dividerikona
19.5.2016.  Odluka-o-razrješenju-i-imenovanju-člana-Socijalnog-vijeća-Opć...   
dividerikona
19.5.2016.  Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-izvršavanju-proračuna-za-2016.-...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-razrješenju-i-imenovanju-člana-Socijalnog-vijeća-Opć...   
dividerikona
30.3.2016.  Godišnji-plan-razvoja-sustava-civilne-zaštite-za-2016.-godinu   
dividerikona
30.3.2016.  Izvješće-o-izvršenju-Prog.održavanja-komunalne-infrastruktur...   
dividerikona
30.3.2016.  Izvješće-o-izvršenju-Programa-gradnje-komunalne-infrastrukture-za...   
dividerikona
30.3.2016.  Izvještaj-o-gospodarenju-otpadom-na-području-Općine-Sveta-Marija-...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-popisu-pravnih-osoba-od-posebnog-interesa-za-Općinu-Sveta-Marija   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-prihvaćanju-i-Izvješće-o-provedbi-Plana-gospodarenja-otp...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-prihvaćanju-Izvješća-Program-gradnje-objekata-kom.infras...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-prihvaćanju-Izvješća-Program-održavanja-kom.infrast...   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-raspodjeli-viška-prihoda-iz-2015.-godine   
dividerikona
30.3.2016.  Smjernice-za-razvoj-sustava-civilne-zaštite-za-razdoblje-2016.-2019.   
dividerikona
30.3.2016.  Zaključak-o-prihvaćanju-financijskih-izvješća-DVD-a-Donji-Mi...   
dividerikona
30.3.2016.  Zaključak-o-prihvaćanju-financijskih-izvješća-DVD-a-Sveta-Ma...   
dividerikona
30.3.2016.  Zaključak-o-prihvaćanju-izvješta-revizije-upravljanje-nekretninam...   
dividerikona
30.3.2016.  Analiza-stanja-sustava-civilne-zaštite-za-2015.-godinu   
dividerikona
30.3.2016.  Odluka-o-prihvaćanju-Izvještaja-o-gospodarenju-otpadom-čl-32   
divider

2015.

ikona
21.12.2015.  Plan-razvojnih-programa   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-izvršavanju-proračuna-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-po-natječaju-za-prodaju-nekretnina   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-proglašenju-2016.-godine-godinom-Kockavice   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-raspoređivanju-sredstava-u-2016.-godini-za-redovito-financiranje-p...   
dividerikona
21.12.2015.  Zaključak-o-prihvaćanju-odluke-opristupanju-međunarodnoj-strategi...   
dividerikona
21.12.2015.  Plan-gospodarenja-otpadom-općine-Sveta-Marija-2016.-2021.-godine   
dividerikona
21.12.2015.  Program-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2016.-godinu...   
dividerikona
21.12.2015.  Program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Program-korištenja-sredstava-od-legalizacije-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Program-održavanja-komunalne-infrastrukture-2016.-godine   
dividerikona
21.12.2015.  Socijalni-program-Općine-Sveta-Marija-za-2016.-godinu   
dividerikona
21.12.2015.  Odluka-o-usvajanju-Plana-gospodarenja-otpadom-Općine-Sveta-Marija-za-razdob...   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-mjerilima-i-načinu-sufinanciranja-predškolskog-odgoja   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-proglašenju-javnog-dobra-u-općoj-upotrebi-Kolodvorska-ul.-Don...   
dividerikona
29.10.2015.  Plan-davanja-koncesija-u-2016.-godini   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-prodaji-imovine-pokojnog-Miroslava-Golubića   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-ugostiteljskoj-djelatnosti-na-području-Općine-Sveta-Marija   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-proglašenju-javnog-dobra-u-općoj-upotrebi-Kolodvorska-ul.-Don...   
dividerikona
29.10.2015.  Odluka-o-pravima-i-obvezama-dužnosnika-Općine-Sveta-Marija   
dividerikona
20.7.2015.  Odluka-o-donošenju-Izmjena-i-dopuna-PPU-Općine-Sveta-Marija   
dividerikona
20.7.2015.  Odluka-o-povjeravanju-komunalne-djelatnosti-dimnjičarskih-poslova   
dividerikona
24.6.2015.  Odluka-o-raspoređivanju-sredstava-u-2015.-godini-za-redovito-godišnje-...   
dividerikona
24.6.2015.  Odluka-o-poništenju-postupka-davanja-koncesije-za-obavljanje-komunalne-djel...   
dividerikona
24.6.2015.  1.-izmjene-plana-davanja-koncesija-u-2015.-g.   
dividerikona
24.6.2015.  Odluka-o-obavljanju-dimnjačarskih-poslova-2015.   
dividerikona
30.4.2015.  Odluka-o-produljenju-koncesije-za-dimnjačarske-poslove   
dividerikona
30.4.2015.  Analiza-Stanja-zaštite-i-spašavanja-za-2014.godinu   
dividerikona
30.4.2015.  Smjernice-razvoja-sustava-zaštite-i-spašavanja-za-2015.-g.   
dividerikona
30.4.2015.  Odluka-o-proglašenju-javnog-dobra-u-općoj-upotrebi-Katarine-Zrinski-Ze...   
dividerikona
24.3.2015.  Odluka-o-raspodjeli-viška-prihoda-iz-2014.-godine   
dividerikona
24.3.2015.  Odluka-o-prihvaćanju-Izvještaja-o-gospodarenju-otpadom-čl-32   
dividerikona
24.3.2015.  Odluka-o-prihvaćanju-i-Izvješće-o-provedbi-Plana-gospodarenja-otp...   
dividerikona
24.3.2015.  Izvještaj-o-gospodarenju-otpadom-na-području-Općine-Sv-Marija-za-...   
dividerikona
24.3.2015.  Odluka-Strateški-razvojni-program-Općine-Sveta-Marija   
divider

2014.

ikona
29.12.2014.  Trogodišnji-plan-davanja-koncesija-2015.-2017.-godine   
dividerikona
29.12.2014.  Rješenje-o-imenovanju-ravnateljice-Dječjeg-vrtića-Kockavica   
dividerikona
29.12.2014.  Plan-davanja-koncesija-u-2015.-godini   
dividerikona
29.12.2014.  Odluka-o-izvršavanju-proračuna-za-2015.-godinu1   
dividerikona
19.12.2014.  Socijalni-program-Općine-Sveta-Marija-za-2015.-godinu   
dividerikona
19.12.2014.  Program-javnih-potreba-u-sportu-za-2015.-godinu   
dividerikona
19.12.2014.  Program-održavanja-komunalne-infrastrukture-2015.godine   
dividerikona
19.12.2014.  Plan-razvojnih-programa-za-2015.-2017.   
dividerikona
19.12.2014.  Program-gradnje-objekata-i-uređaja-komunalne-infrastrukture-za-2015.-godinu...   
dividerikona
19.12.2014.  Program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2015.godinu   
dividerikona
19.12.2014.  Program-korištenja-sredstava-od-legalizacije-za-2015.-godinu   
dividerikona
20.11.2014.  Odluka-o-donosenju-Procjene-ugrozenosti-stanovnistva-od-katastrofa-i-velikih-nes...   
dividerikona
20.11.2014.  Odluka-o-namjeri-pristupanja-Opcine-Sveta-Marija-Europskoj-grupaciji-za-teritori...   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-imenovanju-povjerenstva-za-provedbu-koncesija   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-povjeravanju-projekta-sanacije-odlagalista-Parag   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-nerazvrstanim-cestama-u-Opcini-Sveta-Marija   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-imenovanju-clana-Upravnog-vijeca-Djecjeg-vrtica   
dividerikona
14.10.2014.  Odluka-o-povjeravanju-projekta-sanacije-odlagalista-Segetec   
dividerikona
12.9.2014.  Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-PPU-Sveta-Marija   
dividerikona
28.7.2014.  Odluka-o-porezima-Općine-Sveta-Marija   
dividerikona
21.7.2014.  Odluka-o-trgovini-na-malo-izvan-prodavaonica-na-podrucju-Opcine-Sveta-Marija   
dividerikona
23.4.2014.  Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-Opcine-Sveta-Marij...   
dividerikona
23.4.2014.  Odluka-o-sazivanju-Mjesnog-zbora-gradana-Opcine-Sveta-Marija   
dividerikona
23.4.2014.  Odluka-o-raspodjeli-viska-prihoda-iz-2013.-godine   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-sklapanju-Anexa-I.-Sporazuma-o-zajednickoj-provedbi-mjera-gospodarenja-...   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-prihvacanju-Izvjesca-gospodarenju-otpadom-cl-32   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-prihvacanju-Izvjesca-gospodarenju-otpadom-cl-20   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-imenovanju-stozera-zastite-i-spasavanja-2014   
dividerikona
21.3.2014.  Odluka-o-donosenju-Plana-ZiS-Opcine-Sveta-Marija   
divider

2013.

ikona
13.12.2013.  Odluka-o-zajednickoj-provedbi-mjera-gospodarenja-otpadom   
dividerikona
13.12.2013.  Odluka-o-mjerilima-i-nacinu-sufinanciranja-predskolskog-odgoja   
dividerikona
4.11.2013.  Odluka-o-komunalnom-doprinosu-2013   
dividerikona
4.11.2013.  Odluka-o-dopuni-Odluke-o-koef.za-obracun-placa-sluzbenika-i-namjestenika-JUO-opc...   
dividerikona
12.9.2013.  Odluka-o-placi-nacelnika-i-zamjenika-koji-duznost-obavljaju-profesionalno   
dividerikona
12.9.2013.  Odluka-o-visini-koeficijenata-za-obracun-placa-za-sluzbenike-i-namjestenike-Opci...   
dividerikona
26.6.2013.  Izmjene-i-dopune-odluke-o-prikljucenju-na-komunalne-vodne-gradevine   
dividerikona
26.6.2013.  Izmjene-i-dopune-odluke-o-prikljucenju-na-komunalne-vodne-gradevine1   
dividerikona
26.6.2013.  Odluka-o-odredivanju-potpisnika   
dividerikona
26.6.2013.  Odluka-o-porezima   
dividerikona
26.6.2013.  Odluka-o-visini-naknade-članovima   
divider

Oglasna ploča


Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
20. sij '20.

Prodaje se kuća u Donjem Mihaljevcu
6. lis '19.

Prodaje se parcela u Donjem Mihaljevcu , Franje No ...
15. srp '19.

Anketa

Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko