Odluke OV

32. SJEDNICA OV30.03.2017.
1.Izvješće_o_izv._Prog.održav.kom_.infrastruk._za_2016.
2.Programa_gradnje_kom._infra._za_2016.
3.Odluka_o_davanju_suglasnosti_na_provedbu_ulaganja_na_području_Općine_SM-Mjera_7.4._2017_04_24_14_13_15_991.
4.Odluka_o_prihvaćanju_Izvješća-Program_gradnje_objekata_kom.infrastrukture_za_2016.
5.Odluka_o_prihvaćanju_Izvješća-Program_održavanja_kom.infrastrukture_za_2016.
6.Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_članove__VMO_D._Mihaljevec
7.Odluka_o_raspisivanju_izbora_za_članove__VMO_Sveta_Marija
8.Odluka_o_raspodjeli_viška_prihoda_iz_2016.
9.Odluka_oprovedbi_izbora_za_vijeća_mjesnih_odbora_OSM
10.Provedbeni_plan_unapređenja_zaštite_od_požara_za_2017.
11.Zaključak_o_prihvaćanju_financijskih_izvješća_DVD-a_-Sveta_Marija.
12.Zaključak_o_prihvaćanju_financijskih_izvješća_DVD-a-D._Mihaljevec
13.Odluka_o_općinskim_porezima_Općine_Sveta_Marija.
31. SJEDNICA OV (SGMŽ 2/17)27.02.2017.
1.Analiza-stanja-sustava-civilne-zaštite-za-2016.
2.Godišnji-plan-razvoja-sustava-CIVILNE-ZAŠTITE-za-2017.
3.Izvještaj_o_gospodarenju_otpadom_na_području_Općine_Sveta_Marija_za_2016-čl._32.
4.Odluka_o_imenovanju_Povjerenstva-poticanje_uređenja_nekretnina
5.Odluka_o_potpisivanju_pisma_namjere_o_suradnji-aglomeracija_DD
6.Odluka_o_potpisivanju_ugovora_o_parterstvu_na_projektu_-aglomeracija_DD
7.Odluka_o_potpisivanju_ugovora_o_sufinanciranju_projekta-aglomeracija_DD
8.Odluka_o_prihvaćanju__i_Izvješće_o_provedbi_Plana_gospodarenja_otpadom-_SMarija_za_2016_čl_20
9.Odluka_o_prihvaćanju_Izvještaja_o__gospodarenju_otpadom-čl_32
10.Odluka_o_prihvaćanju_Zaključka_o_procijeni_vrij._nekretnina
11.Pismo_namjere_-_aglomeracija_Donja_Dubrava
12.Plan_davanja_koncesija_u_2017._godini
13.Trogodišnji_plan_davanja_koncesija_2017.-2019
30. SJEDNICA OV (SGMŽ 15/16)21.12.2016.
1.odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-finan-polit-stranaka-2017
2.odluka-o-izvrsavanju-proracuna-za-2017-godinu
3.socijalni-program-opcine-sv-m-za-2017
4.program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-2017-godine
5.program-javnih-potreba-u-sportu-za-2017-godinu
6.program-javnih-potreba-u-kulturi-za-2017-godinu
7.program-gradnje-objekata-i-uredaja-komunalne-infrastrukture-za-2017-godinu
8.program-koristenja-sredstava-od-legalizacije-za-2017-godinu
29. SJEDNICA OV (SGMŽ 15/16)14.12.2016.
1.odluka-o-mjerama-poticanja-za-uredenje-nekretnina
28. SJEDNICA OV (SGMŽ 12/16)03.11.2016.
1.Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na podrucju osm
2.Odluka o donošenju strateškog razvojnog programa
3.Zaključak o davanju suglasnoti na prijedlog odluke o prodaji kuhinjske nape
27. SJEDNICA OV (SGMŽ 9/16)14.9.2016.
1.odluka-o-davanju-prostora-u-vlasnistvu-osm-na-koristenje-udrugama
2.odluka-o-privremenom-koristenju-prostora-u-vlasnistvu-osm
3.savjet-mladih-odluka-o-objavi-javnog-poziva-za-isticanje-kandidature
26. SJEDNICA OV (SGMŽ 8/16)18.7.2016.
1.Odluka o osnivanju Savjetu mladih Općine Sveta Marija
2.Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Sveta Marija
3.Odluka o imenovanju Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina
4.Odluka o dodjeli plaketa i priznanja 2016. g
25. SJEDNICA OV (SGMŽ 7/16)30.6.2016.
1.Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zastite
2.Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
24. SJEDNICA OV (SGMŽ 5/16)19.5.2016.
1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
2.Odluka o uvjetima i kriterijima korištenja prostora u vlasništvu Općine Sveta Marija
3.Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića _Kockavica_
4.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija
23. SJEDNICA OV (SGMŽ 3/16)30.3.2016.
1.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća Općine Sveta Marija
2.Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2015. godine
3.Odluka o prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom- čl 32
4.Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program održavanja kom.infrastrukture za 2015. god.
5.Odluka o prihvaćanju Izvješća-Program gradnje objekata kom.infrastrukture za 2015. god.
6.Odluka o prihvaćanju i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom- SMarija za 2015 _(čl 20_)
7.Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveta Marija
8.Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu
9.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu
10.Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2016.-2019.
11.Zaključak o prihvaćanju izvješta revizije - upravljanje nekretninama
12.Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-Sveta Marija
13.Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a-Donji Mihaljevec
14Izvješće o izvršenju Prog.održavanja komunalne infrastrukture za 2015.
15.Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015.
16.Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sveta Marija za 2015 (PRE-KOM)
22. SJEDNICA OV (SGMŽ 17/15)21.12.2015.
1.Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. godinu
2.Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za prodaju nekretnina
3.Odluka o proglašenju 2016. godine godinom Kockavice
4.Odluka o raspoređivanju sredstava u 2016. godini za redovito financiranje političkih stranaka
5.Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveta Marija za razdoblje 2016. do 2021. godine
6.Plan gospodarenja otpadom općine Sveta Marija 2016.-2021. godine
7.Plan razvojnih programa
8.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
9.Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
10.Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
11.Program korištenja sredstava od legalizacije za 2016. godinu
12.Program održavanja komunalne infrastrukture 2016. godine
13.Socijalni program Općine Sveta Marija za 2016. godinu
14.Zaključak o prihvaćanju odluke opristupanju međunarodnoj strategiji Zero waste 2020
21. SJEDNICA OV (SGMŽ 14/15)29.10.2015.
1.Odluka o mjerilima i načinu sufinanciranja predškolskog odgoja
2.Odluka o pravima i obvezama dužnosnika Općine Sveta Marija
3.Odluka o prodaji imovine - pokojnog Miroslava Golubića
4.Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj upotrebi (Kolodvorska ul. ,Donji Mihalejvec)
5.Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Sveta Marija
6.Plan davanja koncesija u 2016. godini
20. SJEDNICA OV (SGMŽ 10/15)20.07.2015.
1.Odluka o donošenju Izmjena i dopuna PPU Općine Sveta Marija
2.Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti dimnjičarskih poslova
19. SJEDNICA OV (SGMŽ 9/15)24.06.2015.
1.1. izmjene plana davanja koncesija u 2015. g.
2.1. izmjene trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje 2015.-2017.g.
3.Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova 2015.
4.Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Sveta Marija
5.Odluka o raspoređivanju sredstava u 2015. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveta Marija
18. SJEDNICA OV (SGMŽ 6/15)30.4.2015.
1.Analiza Stanja zaštite i spašavanja za 2014.godinu
2.Odluka o produljenju koncesije za dimnjačarske poslove
3.Odluka o proglašenju javnog dobra u općoj upotrebi -Katarine Zrinski, Zelengaj, I.Žbulja
4.Smjernice razvoja sustava zaštite i spašavanja za 2015. g.
17. SJEDNICA OV (SGMŽ 4/15) 24.3.2015.
1.Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Sv Marija za 2014. -ČL.32
2.Odluka o prihvaćanju i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom- Sveta Marija za 2014. (čl 20)
3.Odluka o prihvaćanju Izvještaja o gospodarenju otpadom-čl 32
4.Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2014. godine
5.Odluka-Strateški razvojni program Općine Sveta Marija
16. SJEDNICA OV (SGMŽ 18/14)29.12.2014.
1.Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. godinu
2.Plan davanja koncesija u 2015. godini
3.Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Kockavica
4.Trogodišnji plan davanja koncesija 2015.-2017. godine
15. SJEDNICA OV (SGMŽ 16/14)19.12.2014.
1.Plan razvojnih programa za 2015. - 2017.
2.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
3.Program javnih potreba u kulturi za 2015.godinu
4.Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
5.Program korištenja sredstava od legalizacije za 2015. godinu
6.Program održavanja komunalne infrastrukture 2015.godine
7.Socijalni program Općine Sveta Marija za 2015. godinu
14. SJEDNICA OV (SGMŽ 15/14)20.11.2014.
1.Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti stanovnistva od katastrofa i velikih nesreca Opcine Sveta Marija
2.Odluka o namjeri pristupanja Opcine Sveta Marija Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Regija Mura EG
13. SJEDNICA OV (SGMŽ 14/14)14.10.2014.
1.Odluka o imenovanju clana Upravnog vijeca Djecjeg vrtica
2.Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu koncesija
3.Odluka o nerazvrstanim cestama u Opcini Sveta Marija
4.Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagalista Parag
5.Odluka o povjeravanju projekta sanacije odlagalista Segetec
12. SJEDNICA OV (SGMŽ 11/14)12.9.2014.
1.Odluka o izmjenama i dopunama PPU Sveta Marija
11. SJEDNICA OV (SGMŽ 9/14)28.7.2014.
1.Odluka o porezima Općine Sveta Marija
10. SJEDNICA OV (SGMŽ 9/14)21.7.2014.
1.Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na podrucju Opcine Sveta Marija
9. SJEDNICA OV (SGMŽ 5/14)23.04.2014.
1.Odluka o raspodjeli viska prihoda iz 2013. godine
2.Odluka o sazivanju Mjesnog zbora gradana Opcine Sveta Marija
3.Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Sveta Marija
8. SJEDNICA OV (SGMŽ 4/14)21.03.2014
1.Odluka o donosenju Plana ZiS Opcine Sveta Marija
2.Odluka o imenovanju stozera zastite i spasavanja 2014
3.Odluka o prihvacanju Izvjesca gospodarenju otpadom-cl 20
4.Odluka o prihvacanju Izvjesca gospodarenju otpadom-cl 32
5.Odluka o sklapanju Anexa I. Sporazuma o zajednickoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
6. SJEDNICA OV (SGMŽ 18/13)13.12.2013.
1.Odluka o zajednickoj provedbi mjera gospodarenja otpadom
2.Odluka o mjerilima i nacinu sufinanciranja predskolskog odgoja
5. SJEDNICA OV (SGMŽ 16/13)04.11.2013
1.Odluka o dopuni Odluke o koef.za obracun placa sluzbenika i namjestenika JUO opcine Sveta Marija
2.Odluka o komunalnom doprinosu 2013
4. SJEDNICA OV (SGMŽ 13/13)12.09.2013.
1.Odluka o placi nacelnika i zamjenika koji duznost obavljaju profesionalno
2.Odluka o visini koeficijenata za obracun placa za sluzbenike i namjestenike Opcine Sveta Marija
2. SJEDNICA OV (SGMŽ 10/13)26.06.2013.
1.Izmjene i dopune odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine26.06.2013.
2.Odluka o visini naknade clanovima26.06.2013.
3.Odluka o porezima26.06.2013.
4.Odluka o odredivanju potpisnika26.06.2013.
5.Izmjene i dopune odluke o prikljucenju na komunalne vodne gradevine26.06.2013.

 

Top