Proračun

PRORAČUN 2016.

1.proracun-za-2017-godinu

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2016.

1. polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-za-2016-godinu

2. 2-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2016-godinu

PRORAČUN 2016.

11. izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu
2Proračun za 2016. godinu

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2015.

1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu
2.Izvršenje proračuna do 31.12.2015.

 

PRORAČUN 2015.

12. Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
21. izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu
3Proracun za 2015. godinu

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2014.

1Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2014. godinu
2Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2014. godinu

 

PRORAČUN 2014.

12. izmjene i dopune Proracuna za 2014. godinu
21.izmjene i dopune Proracuna za 2014. godinu
3Proracun_2014

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2013.

1.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013 godinu

 

PRORAČUN 2013.

1Rebalans proracuna za 2013
2Rebalans proracuna s izvrsenjem 2013.
3Proracun_2013

 

 

 PROGRAMI OPĆINSKOG VIJEĆA SVETA MARIJA

2016.

1Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
2Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
3Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
4Program korištenja sredstava od legalizacije za 2016. godinu
5Program održavanja komunalne infrastrukture 2016. godine
6Socijalni program Općine Sveta Marija za 2016. godinu

 

PROGRAMI OPĆINSKOG VIJEĆA SVETA MARIJA

2015.

1Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
2Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
3Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
4Program korištenja sredstava od legalizacije za 2015. godinu
5Program održavanja komunalne infrastrukture 2015. godine
6Socijalni program Općine Sveta Marija za 2015. godinu

 

PROGRAMI OPĆINSKOG VIJEĆA SVETA MARIJA

Top