Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Natječaj za spremačicu - Općina Sveta Marija

Natječaj za spremačicu17.10.2018.


Temeljem Članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Članka 37. Statuta Dječjeg vrtića Kockavica Sveta Marija, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kockavica raspisuje


NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE SPREMAČICE


 1 izvršitelj M/Ž – rad na neodređeno nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno)


UVJETI:


 -  prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)


Kandidati za natječaj trebaju priložiti:  • Prijavu

  • Životopis

  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (niža stručna sprema ili osnovna škola)

  • Domovnicu

  • Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

  • Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kockavica i Općine Sveta Marija.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 25.10.2018.g . na adresu: Dječji vrtić Kockavica, Andrije Habuša 29b, 40326 Sveta Marija  - «za natječaj spremačice- ne otvaraj».


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.


UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KOCKAVICA


ikona
Natječaj za spremačicu   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis