JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Marija na radno mjes" />

Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner15 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner29 banner29
Natječaj za spremača-dostavljača - Općina Sveta Marija

Natječaj za spremača-dostavljača 17.1.2023.


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Marija na radno mjesto:   1. Spremač-dostavljač - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca


UVJETI:


Za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati  opće uvjete  sukladno članku 12. Zakona:  • punoljetnost

  • hrvatsko državljanstvo

  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima


Za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati slijedeće stručne i posebne uvjete:  • niža stručna sprema ili završena osnovna škola


U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.


Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


Služba se zasniva na neodređeno, puno radno  vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Mjesto rada je u Svetoj Mariji i Donjem Mihaljevcu.


Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Njoj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv navedene obavijesti.


Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja te intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.


Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova  na provedenom pisanom testiranju i to isti dan.


Probni rad traje 3 mjeseca. Namješteniku  koji na probnom radu nije zadovoljio otkazuje se služba, o čemu se donosi rješenje u roku od 8 dana od isteka probnog rada.


Uz prijavu na javni natječaj kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:


1.      životopis,


2.      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice)


3.      dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),  1. vlastoručno potpisanu izjavu  da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),


5.      uvjerenje o nekažnjavanju u originalu ne starije od 3 mjeseci od dana isteka roka za podnošenje prijava na ovaj javni natječaj,


Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.


Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.


Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija  sa naznakom „Natječaj za prijem u službu-spremač-dostavljač- NE OTVARAJ“.


Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 5/2023 od 13.01.2023. Rok za dostavu prijava je 30.01.2023. godine.


Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u Listu Međimurje od 16.01.2023. godine.


Na www.svetamarija.hr te na Oglasnoj ploči Općine Sveta Marija po isteku roka za prijavu na natječaj objaviti će se termin održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.


Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.


 Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, te će u tom slučaju biti donesena odluka o poništenju natječaja.


Prijavom na natječaj kandidat daje  suglasnost za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu provedbe javnog natječaja.


Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), Općina Sveta Marija kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.


Pročelnica JUO


Ivanka Herc-Kaser, dipl.inf.


ikona
Natječaj za spremača-dostavljača   
divider
ikona
Spremač-dostavljač - Podaci o opisu poslova pla...   
divider
NATRAG
banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodajem obiteljski grob sa spomenikom u selu svet ...
26. tra '21.

Prodaje se zemljište sa šumom - k.o. Don ...
6. lis '20.

Prodaje se građevinsko zemljište u Donje ...
20. sij '20.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis