Novosti

banner7 banner7 banner8 banner9 banner10 banner10 banner11 banner12 banner13 banner14 banner14 banner15 banner16 banner16 banner19 banner17 banner18 banner18 banner20 banner21 banner22 banner23 banner23 banner24 banner25 banner26 banner27 banner28 banner28 banner28 banner28 banner29 banner29
Natječaj za prodaju nekretnine - Općina Sveta Marija

Natječaj za prodaju nekretnine 3.3.2023.


Na temelju članka 14. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Sveta Marija („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 15/10) te Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveta Marija (Maršala Tita 21 i 23., Donji Mihaljevec),  (KLASA: 944-08 /22-01/03,URBROJ: 2109-24-22-1) od  15.09.2022., načelnica Općine Sveta Marija raspisuje


N  A  T  J  E  Č  A  J


za prodaju nekretnine javnim prikupljanjem pisanih ponuda


 1.    Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sveta Marija (dalje u tekstu: prodavatelj) i to:


 


a)      čestica br. 201/2, Ulica Maršala Tita od 525 m2   u  1/1 dijela, upisana u ZK uložak broj 1443 k.o. Donji Mihaljevec


-početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine pod a)   iznosi 250,00 eura  (1.883,63 kn prema fiksnom tečaju  konverzije 7,53450)


 


2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe (dalje u tekstu: sudionici natječaja) koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.


 


3. Svaki sudionik natječaja dužan je uplatiti jamčevinu u visini 10 % utvrđenog iznosa početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Sveta Marija IBAN: HR92 2340 0091 8607 0000 6, uz naznaku »jamčevina za sudjelovanje u natječaju«, s pozivom na broj: HR68 7757-OIB.


4. Pisane ponude, dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom »Ponuda na natječaj  – ne otvaraj« na adresu: Općina Sveta Marija, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama, Trg bana Jelačića 1, 40326 Sveta Marija, predajom neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Marija na navedenoj adresi ili preporučeno poštom.


 


Detalje pročitajte u privitku. 


ikona
Natječaj za prodaju nekretnine   
divider
ikona
OBRAZAC PONUDE- uz Natječaj za prodaju nekretnine   
divider
NATRAG
banner1 banner1 banner2 banner3 banner4 banner5 banner6

Oglasna ploča


Prodaje se kuća sa vrtom u Donjem Mihaljevcu
19. tra '24.

Prodaje se kuća sa dvorištem
1. lis '23.

Prodaje se zemljište, voćnjak 813 m2 sa ...
25. tra '23.

Anketa

Anketa:
Koliko često posjećujete ovu stranicu?
  Redovito

  Često

  Rijetko

upis